Veitshöchheim, Bayern, Germany

20101008-meno-5482 Veitshöchheim, DE
20101007-meno-5476 Veitshöchheim, DE
20101007-meno-5475 Veitshöchheim, DE
20101007-meno-5474 Veitshöchheim, DE